top of page

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych


Administratorem Danych Osobowych jest FUNDACJA KLUB SPORTOWY NEXT LEVEL BJJ 
(KRS: 0000627156, NIP: 7543123466, REGON: 364939465).

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy poprzez adres e-mail: akademianextlevel@gmail.com lub listownie pod adresem: FUNDACJA KLUB SPORTOWY NEXT LEVEL BJJ, ul. Armii Krajowej 21/15, 45-071 Opole. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: zgoda kontaktującego na przetwarzanie danych przekazanych w formularzu kontaktowym zawartym na stronie www.akademianextlevel.com. FUNDACJA KLUB SPORTOWY NEXT LEVEL BJJ może przekazywać dane osobowe kontaktującego swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z jego poleceniami.

FUNDACJA KLUB SPORTOWY NEXT LEVEL BJJ zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Kontaktujący się musi każdorazowo wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z uzupełnieniem formularza kontaktowego pod rygorem braku możliwości przesłania wiadomości.

Kontaktującemu się z FUNDACJA KLUB SPORTOWY NEXT LEVEL BJJ przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo żądania sprostowania jego danych osobowych, prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. FUNDACJA KLUB SPORTOWY NEXT LEVEL BJJ przetwarza dane na podstawie zgody z kontaktującego się zawarej w formularzu na stronie.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się ze FUNDACJA KLUB SPORTOWY NEXT LEVEL BJJ (dane kontaktowe powyżej). W zakresie, w jakim dane kontaktującego się są przetwarzane na podstawie jego zgody– ma on prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody kontaktującego się przed jej wycofaniem. Kontaktujący się może wycofać swoją zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub mailowy Administratora Danych Osobowych. Kontaktującemu się przysługuje także także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez Administratora Danych osobowych określa Polityka bezpieczeństwa.

bottom of page